image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Tài liệu Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X

TÀI LIỆU DO THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 14HĐND TỈNH KHÓA X

STT

Trích yếu nội dung

Tải văn bản gốc

1

Tờ trình 73/TTr-HĐND ngày 19/01/2024 của Thường trực HĐND tỉnh Tở trình đề nghị ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước đối với việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Long An


73/TTr-HĐND.pdf

DT NQ kèm 73/TTr-HĐND.pdf

2

BÁO CÁO TÓM TẮT
Nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X

BC TOM TAT_BAN KTNS_KY HOP 14 (truoc).docx


TỜ TRÌNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA X

STT

Trích yếu nội dung

Tải văn bản gốc

1

Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 19/01/2024 Tờ trình về việc bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 (ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư)

212/TTr-UBND.pdf

Tài liệu kèm theo 212.rar
2
Tờ trình số 273/TTr-UBND ngày 25/01/2024 Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển khác từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc dự toán năm 2024


273/TTr-UBND.pdf

Tài liệu kèm theo 273.rar

3

Tờ trình số 274/TTr-UBND ngày 25/01/2024 Tờ trình về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Lộc Giang tại xã Tân Mỹ, xã An Ninh Đông và xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An


274/TTr-UBND.pdf

Tài liệu kèm theo 274.rar

4
Tờ trình số 275/TTr-UBND ngày 25/01/2024 Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025


275/TTr-UBND.pdf

Tài liệu kèm theo 275.rar

5

Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 25/01/2024 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khối nhà chính Khu trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnhTờ trình số 277/TTr-UBND ngày 25/01/2024 Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khối nhà chính Khu trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh


276/BC-UBND.pdf

Tài liệu kèm theo BC 276.rar


277/TTr-UBND.pdf

Tài liệu kèm theo 277.rar

6
Tờ trình số 279/TTr-UBND ngày 25/01/2024 Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024


279_TTr-UBND.pdf

Tài liệu kèm theo 279.rar

7

Tờ trình số 247/TTr-UBND ngày 23/01/2024 Tờ trình về việc phân bổ vốn từ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

247/TTr-UBND.pdf

Tài liệu kèm theo 247.rar
8
Tờ trình số 272/TTr-UBND ngày 25/01/2024 Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An


272/TTr-UBND.pdf

Tài liệu kèm theo 272.rar

9

Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 16/01/2024 Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An


172/TTr-UBND.pdf

Tài liệu kèm theo 172.rar

10
Tờ trình số 291/TTr-UBND ngày 26/01/2024 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An

291/TTr-UBND.pdf

Tài liệu kèm theo 291.rar
11
Giải trình ý kiến của các Ban HĐND tỉnh đối với các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

306/BC-UBND.pdf
12

TỜ TRÌNH Tờ trình Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 30/5/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh và giao dự toán chi đầu tư thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư đường tỉnh 830E và phát triển Khu đô thị

307/TTr-UBND.pdf
TÀI LIỆU DO CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA X

STT

Trích yếu nội dung

Tải văn bản gốc

1

Báo cáo thẩm tra tờ trình và Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

89/BC-BAN-PC.pdf
2
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh

106/BC-BAN-KTNS.pdf
3

BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn từ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

107/BC-BAN-KTNS.pdf
4
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An

108/BC-BAN-KTNS.pdf
5

Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư dự án Khối nhà chính trong Khu trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh

109/BC-BAN-KTNS.pdf
6
Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 – 2025

110/BC-BAN-KTNS.pdf
7

Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024

111/BC-BAN-KTNS.pdf
8
Báo cáo thẩm tra việc phân bổ kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển khác từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc dự toán năm 2024

112/BC-BAN-KTNS.pdf
9
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An

113/BC-BAN-VHXHpdf
10

Báo cáo thẩm tra về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Lộc Giang tại xã Tân Mỹ, xã An Ninh Đông và xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

114/BC-BAN-KTNS.pdf
11

Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 30/5/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh và giao dự toán chi đầu tư thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư đường tỉnh 830E và phát triển Khu đô thị

116/BC-BAN-KTNS.pdf


DANH MỤC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 14

DU THAO NQ KY HOP THU 14 moi.rar

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement